Femma Planning

Kansalaisten kokemukset mukaan uuden lain valmisteluun, Ympäristöministeriö

Projektin kuvaus

Ympäristöministeriö valmistelee vuosina 2018-2021 maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusta, jonka tavoitteena on suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittäminen. Uudistuksen myötä myös kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia halutaan kehittää.

Laadimme ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tutkittiin kansalaisten kokemuksia uudistusta edeltävän lain soveltamisesta käytäntöön maankäytön muutoshankkeissa (esim. kaavoitusprosessiin vaikuttaminen, talon rakentaminen).

Menetelmät

Menetelminä käytettiin määrällistä kyselylomaketta ja laadullisia kansalais- ja asiantuntijahaastatteluja.

Tulokset

Selvityksessä havaittiin, että vastaajat kokivat osallisuus- ja vuorovaikutusprosessit vähäisiksi ja liian myöhään alkaviksi, jolloin myös vaikuttamisen mahdollisuudet olivat usein näennäisiä. Maankäytön muutoshankkeita koskeva tiedonhankinta oli myös haastavaa, sillä tiedonsaantia ei ole keskitetty ja suunnittelua koskeva tieto koettiin usein vaikeaselkoiseksi.

Selvityksessä ilmeni myös, että osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseihin panostamalla on mahdollista parantaa MRL:a soveltavien maankäytön muutoshankkeiden asiakaskokemusta. Onnistuneissa muutoshankkeissa kansalaiset kokivat tulleensa kuulluksi ja muutoshankkeet olivat sujuvia.

Hyöty

Selvityksen avulla uuden maankäyttö ja rakennuslain valmistelussa pystytään huomioimaan vastaajien esille tuomia epäkohtia ja kehittämään muutoshankkeista sujuvampia.

Selvityksen voi ladata kokonaisuudessaan ympäristöministeriön sivuilta.

Tilaaja

Ympäristöministeriö

Jaa kirjoitus