Femma Planning

Ympäristöministeriölle osallisuus-selvitys asiakkaiden kokemuksista maankäytön muutoshankkeissa

Kirjoittaja Milla Kallio

Ympäristöministeriölle tekemämme osallisuus-selvitys on osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusta, jonka tavoitteena on suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittäminen. Uudistus pyrkii tukemaan kansalaisten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia omaa elinympäristöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Selvityksessä tehtiin sekä haastetteluja että kerättiin määrällistä dataa kyselylomakkeella. 

Selvityksen tuloksista ilmeni, että moni vastaajista oli tyytymätön muutoshankkeiden kulkuun ja sujuvuuteen. 

Tyytymättömyys johtui pääosin liian vähäisestä tai huonosti ajoitetuista osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseista, näennäisiksi koetuista vaikutusmahdollisuuksista sekä suunnittelun ja päätöksenteon koetusta läpinäkymättömyydestä, mitkä ovat heijastuneet epäoikeudenmukaisuuden kokemuksina.

Moni vastaajista myös koki olennaisen ja selkokielisen tiedon hankkimisen vaikeaksi ja paljon erilaisia resursseja vaativaksi.

Tyytymättömyydestä huolimatta huomionarvoista oli se, että onnistuneiksi ja sujuviksi koetuissa muutoshankkeissa vastaajille oli jäänyt myös positiivinen kokemus osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseista – he kokivat tulleensa kuulluksi. Panostamalla osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseihin on näin mahdollista parantaa MRL:ää soveltavien muutoshankkeiden asiakaskokemusta ja sujuvuutta.

Selvityksen voi ladata kokonaisuudessaan ympäristöministeriön sivuilta.

YM
Jaa kirjoitus